SMOPYC, Zaragoza 2023

SMOPYC, Zaragoza 2023
vom 22. bis 25. November.