SMOPYC, Zaragoza 2023

SMOPYC, Zaragoza 2023
du 22 au 25 novembre.